Regulamin sklepu internetowego

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem iczyste.pl (dalej nazywany sklepem  internetowym lub sprzedawcą) prowadzony jest przez TEFA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.  . z siedzibą
w Strzelcach Opolskich, NIP: 6762621666 KRS: 0000981791 (Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego), suma komandytowa: 5.000,00 PLN.

2. Dane teleadresowe TEFA Sp. z o.o. Sp.k.: ul. Fabryczna 1, 47-100 Strzelce Opolskie, adres e-mail:  dystrybucja@tefa.pl, numer telefonu: +48 77 4400700.

3. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze sklepem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Za umowę zawartą na odległość uważa się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienia składane są za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez  przycisk „Zamówienie”. W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia konieczne jest  założenie konta użytkownika. Za pomocą konta użytkownika można obserwować status realizacji  zamówienia.

2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe podanie pełnym danych  Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwa, telefon kontaktowy, e-mail, adres wysyłki). Sklep  internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, przez  co rozumie się zamówienia błędnie wypełnione, bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail,  uniemożliwiającego potwierdzenie zamówienia.

3. W przypadku zamówienia towarów nie będących w stałej dostępności w sklepie internetowym, Zamawiający zostanie poinformowany o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

4. W przypadku  wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego  zamówienia, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, przy  czym zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.

5.  Zamieszczone na stronach sklepu internetowego ceny poszczególnych produktów stanowią wyłącznie  zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w  rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W szczególności wyłączone zostaje zastosowanie przepisu art.  682 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany w sklepie internetowym katalog produktów nie stanowi oferty  handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

6. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają  podatek VAT w wysokości 23 %. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez  uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie będą dotyczyć  zamówień znajdujących się w trakcie realizacji.

7. Przy dokonaniu większego zamówienia Zamawiającemu może przysługiwać rabatu indywidualnie  przyznany przez sklep internetowy.

8. Sklep internetowy wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT na zakupiony towar. W celu  otrzymania faktury VAT należy poprawnie wypełnić dane Zamawiającego, w tym podać NIP.

9. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową, odbiór osobisty możliwy jest jedynie po  wcześniejszym uzgodnieniu. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt transportu (koszt wysyłki).  Koszt transportu ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia po jego złożeniu. Wycena  indywidualna nie oznacza darmowej dostawy. Przy składaniu większych zamówień Zamawiający  powinien skontaktować ze sklepem internetowym w celu ustalenia kosztów transportu.

 

TERMIN REALIZACJI:

1.    Wszystkie zamówienia realizowane są na bieżąco. Przesyłki wysyłane są codziennie (każdy dzień roboczy) około godziny 15:00. Termin realizacji zależy więc głównie od wybranego sposobu płatności:

a)      przesyłki za pobraniem - czas dostawy przesyłki firmą kurierską wynosi najczęściej 1 dzień roboczy,

przedpłata na konto bankowe - po zaksięgowaniu wpłaty czas dostawy przesyłki firmą kurierską wynosi najczęściej 1 dzień roboczy. Uwaga! Z przyczyn niezależnych od nadawcy (trudne warunki atmosferyczne, okres wzmożonego ruchu przesyłek, zdarzenie losowe) dostawa towaru może trwać dłużej niż przewidziany 1 dzień roboczy.

b)     szybka płatność elektroniczna - czas dostawy przesyłki firmą kurierską wynosi najczęściej 1 dzień roboczy,

2.    Poza tym termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie. O dostępności towaru informuje system podczas dodawania towarów do koszyka. W przypadku gdyby okazało się, iż zamówionego towaru nie mamy w magazynie, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie mailowo lub telefonicznie. Czas realizacji zamówienia najczęściej wynosi ok. 24h (w zależności o wybranej formy płatności), jednak w przypadku niektórych towarów może wynieść do 30 dni. O dokładnym terminie dostarczenia przesyłki i jej numerze Nabywca jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail (gdy został podany) w momencie wysyłki towaru z naszego magazynu.

 

III. Sposób płatności

1. Sklep internetowy umożliwia Zamawiającym następujące formy płatności za zamówiony towar: - płatność przy odbiorze paczki,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym paczki (po wcześniejszym ustaleniu),

- płatność przelewem na rachunek bankowy właściciela sklepu internetowego.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w postaci przelewu bankowego, przelew powinien  zostać dokonany na rachunek bankowy TEFA DYSTRYBCUCJA Sp. z o.o.   ul. Fabryczna 1, 47-100 Strzelce Opolskie:   - Konto do wpłat w PLN: ING Bank Śląski o/Strzelce Opolskie - 47 1050 1504 1000 0090 8241 2546

 

IV. Sposób dostawy

 

Istnieją następujące sposoby dostawy towarów zakupionych w sklepie internetowym:

- paczka kurierska, paczka kurierska pobraniowa,

- przesyłka paletowa, przesyłka paletowa pobraniowa,

- odbiór osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Koszt dostawy od 18,99zł

V. Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady zakupionego towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, a wobec Konsumenta dodatkowo na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

3. Kupujący zobowiązany jest do kontroli zakupionych towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu. O  wszelkich nieprawidłowościach dotyczących dostarczonych towarów Kupujący zobowiązany jest  niezwłocznie poinformować sklep internetowy w formie pisemnej, nie później niż w terminie siedmiu  dni od dnia dostarczenia zamówienia. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Kupujący  powinien zawrzeć w powiadomieniu dokładny opis niezgodności towaru z umową.

 

VI. Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie pisemnej na adres: TEFA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.  ul. Fabryczna 1, 47-100 Strzelce Opolskie lub drogą mailową: dystrybucja@tefa.pl. Do zachowanie terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • w przypadku umowy obejmującej wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  • w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego towaru.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zamieszczony został w sklepie Internetowym w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminy wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Informacje o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich”.

VII. Postanowienia końcowe

1. TEFA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.  jako właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do:

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

- wycofania produktów z oferty sklepu internetowego,

- wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy  prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny.

3. Umowa sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcą (sklepem internetowym) a Kupującym  zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez TEFA DYSTYBUCJA Sp. z o.o., jako właściciela sklepu  internetowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych podanych zgodnie z regulaminem  jest TEFA DYSTYBUCJA  Sp. z o.o. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu  realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości  finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.