Polityki prywatności Sklepu internetowego iCzyste (iczyste.pl)

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu internetowego iczyste.pl, będącego Sklepem internetowym (dalej nazywanym Sklepem internetowym).

2. Administratorem danych osobowych jest Tefa Dystrybucja Sp. z o.o. siedzibą w Strzelcach Opolskich, NIP:  676621666KRS: 522553835 (Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał : 5000,00 PLN.działająca przez Sklep internetowy pod adresem iczyste.pl (dalej nazywana iCzyste).

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4. iCzyste, jako administrator danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników zapisuje i archiwizuje dane dotyczące korzystania z panelu Sklepu internetowego przez jego Użytkowników oraz dokumentuje przeprowadzone transakcje handlowe.

5. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, w związku z akceptacją regulaminu, w celu realizacji zawartej pomiędzy Użytkownikiem a iCzyste umowy, zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego.

6. Pozyskane przez iCzyste dane osobowe są przetwarzane w celu: a) założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) przeprowadzania i realizacji transakcji oraz czynności związanych z obsługą Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, c) rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO, d) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, e) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. c RODO, f) statystycznym, analitycznym i archiwizacyjnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, g) prowadzenia postępowań sądowych, polubownych i mediacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, h) marketingu bezpośredniego, w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, i) wysyłania informacji handlowych, w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7. iCzyste przechowuje dane osobowe Użytkowników w celach wskazanych w art. 6 lit. a) do g) przez czas świadczenia usług oraz po ich zakończeniu, biorąc pod uwagę charakter i cele ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w art. 6 lit. h) do i) do momentu wycofania udzielonej zgody.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, także w formie elektronicznej, informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Sklep internetowy pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez: a) uzupełnienie przez Użytkownika formularza danych osobowych, b) gromadzenie plików “cookies” w celu: − dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, − zapewnienia możliwości logowania do Serwisu, − utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu internetowego.

11. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, umożliwiają urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Ustawienia dotyczące cookies mogą być zmieniane przez Użytkownika w przeglądarce internetowej.

12. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów.

13. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celu realizacji zamówienia składanego za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez potwierdzenie przyciskiem „Zamówienie”, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta Użytkownika, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych. Są to imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres

14. iCzyste oświadcza, że podane przez Użytkownika dane osobowe są rejestrowane i archiwizowane z należytą starannością, nie są przekazywane innym podmiotom z zastrzeżeniem art. 14 oraz są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług, w tym w szczególności dostawcom, kurierom w związku z realizacją zamówienia, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmom badawczym oraz podmiotom powiązanym z iCzyste. iCzyste zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

16. W Sklepie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez iCzyste. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

17. Wszelkie pytania związane z niniejszą polityką prywatności należy kierować w sposób wskazany w zakładce Kontakt.

18. iCzyste zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności i zamieszczenia ich na stronie iczyste.pl. Aktualna wersja polityki prywatności obowiązuje od 28 sierpnia 2018 r.